ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม big cleaning day

19 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรม 5 ส.ในทุกพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานในการทำงานในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและบุกคลากรทำให้โรงเรียนสะอาดยิ่งขึ้น

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
ศุภวิชญ์ รัตนคช ภาพ
อลงกรณ์ ชูบ่อฝ้าย ภาพ
ขจรศักดิ์ พรหมวิเศษ ภาพ

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2559,11:03   อ่าน 3368 ครั้ง