ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพ ล่องหลง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิวัฒน์ สร้อยศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ เนื้อแก้ว
ครู คศ.2

นางจรูญศรี วิเศษ
ครู คศ.2

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ครู คศ.2

นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
ครู คศ.1

นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล
ครู คศ.2

นายสุทิน สุทธิสิน
ครู คศ.1

นางสาวชนกชนม์ บุญรัตนวิจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวโสภิตา สุทิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา แก้วมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิดา ชูสกล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกวรรณ ฉิมสะอาด
ครูผู้ช่วย