ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ นุ้ยสุข
ครู คศ.2

นางสุภา วงศ์คำ
ครู คศ.2

นางจรูญศรี วิเศษ
ครู คศ.2

นางสุภาพ ล่องหลง
ครู คศ.2

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิไลพร ขาวปลอด
ครู คศ.1

นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
ครู คศ.1

นายสุทิน สุทธิสิน
ครู คศ.1

นางสาวชนกชนม์ บุญรัตนวิจิตร์
ครู คศ.1

นายนิวัฒน์ สร้อยศรี
ครู คศ.1

นางสาวโสภิตา สุทิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา แก้วมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐธิดา ชูสกล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกวรรณ ฉิมสะอาด
ครูผู้ช่วย