กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ทองพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาพ ล่องหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์
ครูชำนาญการ

นางสาววีรวรรณ มณีนวล
ครูชำนาญการ

นางวันเพ็ญ เนื้อแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุทิน สุทธิสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประกายทิพย์ ดอนกิจภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ใจ ชูสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนกชนม์ บุญรัตนวิจิตร์
ครูชำนาญการ

นายนิวัฒน์ สร้อยศรี
ครู

นางสาวโสภิตา สุทิน
ครู

นางสาวอภิญญา แก้วมณี
ครู

นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งสวัสดิ์
ครู

นางสาวพัสตราภรณ์ สักคุณี
ครู

นางสาวเฉลิมขวัญ สาระอาภรณ์
ครู

นางสาวภาวินี หนูทิพย์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ชูสกล
ครู

นางสาวชนกวรรณ ฉิมสะอาด
ครู

นางสาวดรัลรัตน์ ประสมทรัพย์
ครูผู้ช่วย