ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษฎา กาลสงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอำพล บัวสม
ครู

นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ
ครู

นายภูวดล สุวรรณรัตน์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนิษฐา ไหมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายยงยุทธ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง

นายวิศิษฐ์ บัวชุม
ครูอัตราจ้าง