ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพศาล เพชรเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธิติ นาคสังข์
ครู คศ.2

นายสำราญ สมบัติ
ครู คศ.2

นายอำพล บัวสม
ครู คศ.1

นายกฤษฎา กาลสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงเยาว์ กฤษฎาสกุลการ
ครูผู้ช่วย

นายกิตติศักดิ์ ชะนา
ครูอัตราจ้าง