ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน EIS และ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ (EIS) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.       เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

2.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถ แสวงหา สังเคราะห์ ประเมิน โดยใช้เป้าหมายสารสนเทศและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่กำลัง ได้รับความสนใจในขณะนี้ คือInternet of Things ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

3.       เพื่อจุดประกายความสนใจในการศึกษาค้นคว้าและหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับสูง

                       

          กิจกรรมในครั้งนี้ มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น  166 คน  มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 1112 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา และได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟแวร์ Internet of Things จากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์สูงทางด้านการฝึกอบรมระบบสารสนเทศและจัดสัมมนาทางวิชาการ

          

โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2560,09:45   อ่าน 1323 ครั้ง