กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
ครูชำนาญการ

นางสมานจิต จิตจร
ครูชำนาญการ

นางมยุรี พลดงนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู
เบอร์โทร : 093-7357153

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครู

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครู

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา ซังธาดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชื่นกมล สอนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิวา ชาญพลรบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล อ้นกรูด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนัญชิดา บุตรพรม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : toeyey2911@gmail.com

นางสาวจริยา โพธิรัตน์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ja_13_potirat@hotmail.com