ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229127
Page Views 2222121
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัชชรวดี ชลสาคร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมานจิต จิตจร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนงค์ รัตนพร
ครู คศ.2

นายกำแหง ตั้งอั้น
ครู คศ.2

นางมยุรี พลดงนอก
ครู คศ.3

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครู คศ.1

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู คศ.1

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวพรรณวิลาศ อยู่ถาวร
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครูผู้ช่วย

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครูผู้ช่วย

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครูผู้ช่วย
.