ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
ครูชำนาญการ

นางสมานจิต จิตจร
ครูชำนาญการ

นางมยุรี พลดงนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์
ครู

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครู

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครู

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา ซังธาดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชื่นกมล สอนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิวา ชาญพลรบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล อ้นกรูด
ครูผู้ช่วย