ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
ครูชำนาญการ

นางสมานจิต จิตจร
ครูชำนาญการ

นางสาวอนงค์ รัตนพร
ครูชำนาญการ

นางมยุรี พลดงนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครูชำนาญการ

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครู

นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์
ครู

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครู

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครู

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา ซังธาดา
ครูผู้ช่วย