กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมยุรี พลดงนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมานจิต จิตจร
ครูชำนาญการ

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครูชำนาญการ

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครูชำนาญการ

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู
เบอร์โทร : 093-7357153

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู

นางสาวกุลธิดา ซังธาดา
ครู

นางสาวชื่นกมล สอนสุวรรณ
ครู

นางสาวพันทิวา ชาญพลรบ
ครู

นางสาวพรพิมล อ้นกรูด
ครู

นางสาวชนัญชิดา บุตรพรม
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : toeyey2911@gmail.com

นางสาวจริยา โพธิรัตน์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : ja_13_potirat@hotmail.com