ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรวรรณ มากชุมโค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมัชชารวดี ชลสาคร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมานจิต จิตจร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนงค์ รัตนพร
ครู คศ.2

นางมยุรี พลดงนอก
ครู คศ.3

นายพิสิฐ แก้วมาก
ครู คศ.2

นางสาวภัควดี ผลพฤกษา
ครู คศ.2

นางสาวขวัญฤดี บุญแก้วสุข
ครู คศ.1

นายวิษณุ อินทโรภาส
ครู คศ.1

นางสาวศรินยา วงษ์ช่างหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวพรรณวิลาศ อยู่ถาวร
ครู คศ.1

นางสาวฐิติกาญจน์ สวัสดิพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญตา ดุนหลัง
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ หอมจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวเกษราพร หนูคง
ครู คศ.1

นางเกตุสุดา นิลอนันต์
ครู คศ.1

นายนัสธี ศิริโพธิ์
ครู คศ.1