ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ พรมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุภาวดี จาวยญ
ครู คศ.3

นางพนิดา พรหมสถิตย์
ครู คศ.2

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครู คศ.1

นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง
ครู คศ.2

นายพรหมมาตร์ อิฐกอ
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ กู้เมือง
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครู คศ.1

นางสาวโสภิดา ม่วงหีต
ครู คศ.1

นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครูผู้ช่วย

นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ
ครูผู้ช่วย