ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ พรมมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพนิดา พรหมสถิตย์
ครู คศ.2

นายพรหมมาตร์ อิฐกอ
ครู คศ.2

นางสาววราภรณ์ กู้เมือง
ครู คศ.1

นางสาวโสภิดา ม่วงหีต
ครู คศ.1

นางกรรณิการ์ พรหมหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร เลี่ยงล้ำ
ครูผู้ช่วย

นายศิระวิชญ์ ทวีสุวรรณวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวอ้อมอรุณ บุญอบ
ครูผู้ช่วย