ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229135
Page Views 2222129
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา คนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิวา อนันตเมฆ
ครู คศ.2

นางสาวปภาดา มณีนวล
ครู คศ.2

นายสมเกียรติ กิตติวานิช
ครู คศ.2

นางนวรัตน์ กิตติวานิช
ครู คศ.2

นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา ชูสิงห์แค
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
ครู คศ.2

นางสาวกรองทอง สีนวน
ครู คศ.1

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1

นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรสุภา สุดสวาสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา จรูญรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา หะจิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ
ครูผู้ช่วย

นายตฤณชาติ นิลพัฒน์
ครูผู้ช่วย
.