ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิวา อนันตเมฆ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปภาดา มณีนวล
ครู คศ.2

นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
ครู คศ.2

นางสาวกรองทอง สีนวน
ครู คศ.1

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา หะจิ
ครู คศ.1

นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ
ครู คศ.1

นายตฤณชาติ นิลพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวพันธ์พร สุธรรมา
ครู คศ.1

นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภกานต์ โพธิ์ขวาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชาภัทร ทองนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญน์ภัสสรณ์ ศรีเมือง
ครูผู้ช่วย