ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา คนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิวา อนันตเมฆ
ครู คศ.2

นางสาวปภาดา มณีนวล
ครู คศ.2

นางสุนันทา สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นางกนกวรรณ ศรีวะสุทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา ชูสิงห์แค
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ กันชนะ
ครู คศ.2

นางสาวกรองทอง สีนวน
ครู คศ.1

นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวมลทิรา เอี่ยมสอาด
ครู คศ.1

นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล
ครู คศ.1

นางสาวพรสุภา สุดสวาสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา จรูญรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา หะจิ
ครู คศ.1

นางสาวปิยะรัตน์ สังวระ
ครูผู้ช่วย

นายตฤณชาติ นิลพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันธ์พร สุธรรมา
ครูผู้ช่วย

นางพิมลพรรณ ควรสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย