ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229126
Page Views 2222120
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวกาญจนา สาระคง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นายวินัย สุวรรณแย้ม
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรพร ใจมั่น
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวรัชดาภรณ์ เกษแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวรัชนี มาตย์วิรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนันทรัตน์ ดวงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวประวีณา ชุมพงษ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวชิตานนท์ ตั้งอั้น
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวพรวีนัส เซ่งเจริญ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสาวิตรี รอดภัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวมัษณียา พูนสุข
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวศุภนิตย์ ชุมแก้ว
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวรอปิอ๊ะ หะมะ
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางสาวกชพร เหล็กทอง
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นายวุฒิชัย ช่วยครุฑ
พนักงานขับรถ

นายพยุงศักดิ์ นาคอุดม
พนักงานขับรถ

นายอภิเดช สถิตย์กุล
ภารโรง

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนประเสริฐ
ภารโรง

นายประสาน รัตนจันทร์
ภารโรง

นางจารุณี บุญซ้อน
พนักงานทำความสะอาด

นางวรพร ด้วงสิน
พนักงานทำความสะอาด

นายอ๊อด บุญช่วย
รักษาความปลอดภัย

นายทรงพล รัฐพลกุล
รักษาความปลอดภัย
.