กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : Amgka.teprattananan@gotmail.com

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : rattanasri2518@hotmail.com

นางวาสนา ด้วงรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : draqoleocobra@gmail.com

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sudkhanu@yahoo.com

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Kbiology2010@hotmail.com

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนา มณีเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Dec281984 @hotmail.com

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Pla010624@gmail.com

นางสีประภา สุทธิสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลฤดี สไตน์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Kataa-wisan@hotmail.com

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครูชำนาญการ

นางสาวปานทิพย์ ปานเกิดผล
ครูชำนาญการ

นางสาวณัชชา แสงอรุณ
ครูชำนาญการ

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครูชำนาญการ

นางวิไลพร กลิ่นสุคนธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครูชำนาญการ

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครู
อีเมล์ : saowalax@suansri.ac.th

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครู
อีเมล์ : kun-kru@hotmail.com

นางสาววรรณนิตา สุขสบาย
ครู

นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ
ครู

นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว
ครู

นางสาวชมพูนุช ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครู

นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง
ครู

นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม
ครู

นายศิริศักดิ์ คลิ้งคงอินทร์
ครู

นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง
ครู

นายชัช เสนานอก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chutlove2539@gmail.com

นายวรรษภัทร มั่นเกษม
ครูผู้ช่วย