ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 25/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 1229118
Page Views 2222107
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสานนท์ คนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม

นางจิตติมา วรชาติ
ครู คศ.2

นางจีราพร เมืองมีทรัพย์

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครู คศ.2

นางวาสนา ด้วงรอด
ครู คศ.2

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ครู คศ.1

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครู คศ.1

นางจินตนา มณีเสน
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา โชติช่วง
ครู คศ.1

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครู คศ.1

นางสีประภา สุทธิสิน
ครู คศ.1

นายจรัญ พรหมสุวรรณ
ครู คศ.1

นางมลฤดี สไตน์
ครู คศ.1

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครูผู้ช่วย

นางสุมลฑา กรองเห็น
ครู คศ.2
.