ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสานนท์ คนซื่อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นางจิตติมา วรชาติ
ครู คศ.3

นางจีราพร เมืองมีทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครู คศ.2

นางวาสนา ด้วงรอด
ครู คศ.2

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นายภูชิต ธีรเมธโยธิน
ครู คศ.2

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครู คศ.2

นางจินตนา มณีเสน
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา โชติช่วง
ครู คศ.2

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครู คศ.1

นางสีประภา สุทธิสิน
ครู คศ.2

นายจรัญ พรหมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางมลฤดี สไตน์
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครู คศ.1

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครูผู้ช่วย

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครูผู้ช่วย

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครู คศ.1

นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครู คศ.1

นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย