ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิตติมา วรชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นางจีราพร เมืองมีทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครู คศ.2

นางวาสนา ด้วงรอด
ครู คศ.2

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครู คศ.2

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครู คศ.2

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครู คศ.2

นางจินตนา มณีเสน
ครู คศ.2

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครู คศ.2

นางสีประภา สุทธิสิน
ครู คศ.2

นางมลฤดี สไตน์
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครู คศ.1

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครูผู้ช่วย

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครู คศ.1

นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง
ครู คศ.2

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครู คศ.2

นางสาวภาพิมล อ่อนหนู
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครู คศ.1

นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุช ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณนิตา สุขสบาย
ครูผู้ช่วย