กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : Amgka.teprattananan@gotmail.com

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : rattanasri2518@hotmail.com

นางวาสนา ด้วงรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : draqoleocobra@gmail.com

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : sudkhanu@yahoo.com

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : Kbiology2010@hotmail.com

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการ

นางจินตนา มณีเสน
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Dec281984 @hotmail.com

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Pla010624@gmail.com

นางสีประภา สุทธิสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลฤดี สไตน์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : Kataa-wisan@hotmail.com

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครู

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครู

นางสาวณัชชา แสงอรุณ
ครู

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครู
อีเมล์ : saowalax@suansri.ac.th

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครู
อีเมล์ : kun-kru@hotmail.com

นางสาววรรณนิตา สุขสบาย
ครู

นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ
ครู

นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว
ครู

นางสาวชมพูนุช ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครู

นางวิไลพร กลิ่นสุคนธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม
ครูผู้ช่วย

นายศิริศักดิ์ คลิ้งคงอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง
ครูผู้ช่วย

นายชัช เสนานอก
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chutlove2539@gmail.com

นายคณิน สัจจารักษ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kaninwinner1@gmail.com

นายถนัดกิจ ธารารักษ์
ครูอัตราจ้าง

นายมาโนช ประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง