ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอังคาร์ เทพรัตนนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา รัตนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ด้วงรอด
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดคะนึง ปิ่นจอม
ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ บุญสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม
ครูชำนาญการ

นางจินตนา มณีเสน
ครูชำนาญการ

นางศรินยา จิตกมลกานต์
ครูชำนาญการ

นางสีประภา สุทธิสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมลฤดี สไตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญชลี อักษรกิตติ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนีรนุช พวงขาว
ครู

นางระพีพรรณ วาสินธุ์
ครู

นางสาวณัชชา แสงอรุณ
ครู

นายรัตนันท์ การิกาญจน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยนุช สมบัติมาก
ครูชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สักคุณี
ครู

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม
ครู

นางสาววรรณนิตา สุขสบาย
ครู

นายชวนันท์ ทัศนาภูมิ
ครู

นางสาวกนกพร จันทร์บุญแก้ว
ครู

นางสาวชมพูนุช ลิ่มวิจิตรวงศ์
ครู

นางสาวสุภาวรรณ นามไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณฬรรฐภรณ์ ปัญญางาม
ครูผู้ช่วย

นายศิริศักดิ์ คลิ้งคงอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวรัตน์ สังข์เรือง
ครูผู้ช่วย

นายถนัดกิจ ธารารักษ์
ครูอัตราจ้าง